Inilah Penjelasan dan Macam-Macam Tafsir Al-Quran Terkenal

Pengertian Tafsir Al Qur’an

Tafsir ditinjau dari makna bahasa adalah “Menjelaskan atau menyatakan”. Untuk pengertiannya secara luas (istilah) berikut adalah beberapa pendapat para ulama:

Al-Kilby dalam At-Tash-hiel

Tafsir adalah : mensyarahkan Al-Qur’an, menerangkan ma’nanya, dan apa yang dikehendakinya dengan nasahnya atau dengan isyaratnya, atau dengan tujuannya.

Kata As Zarkasy dalam Al-Burhan

Tafsir adalah :menerangkan makna-makna Al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya

Shahibut Taujih , Asy Syikh al Jazairi

Tafsir pada hakekatnya ialah : mensyarahkan lafadh yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maqsud. Yang demikian itu adakalanya dengan menyebut murodifnya, atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai pewtunjuk kepadanya melalui sesuatu jalan adalah (petunjuk)

Al-Jurjany

Tafsir pada asalnya ialah : “membuka dan melahirkan ”.Pada istilah syara’ ialah : menjelaskan ma’na ayat,urusannya, kisah-kisahnya dan sebab karenanya diturunkan ayat, dengan lafadh yang menunjuk kepadanya secara terang.

Hingga kini sudah banyak terdapat kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, Berikut adalah beberapa kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama berdasarkan metodologi penafsiran ditinjau dari sumber penafsirannya.

Macam-macam Kitab Tafsir

Kitab Tafsir bi Al Ma’tsur.

Yaitu : Metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang didasarkan atas sumber Al-Qur’an, Al-Hadits, serta riwayat sahabat dan tabi’in

Tafsir Ibnu Abbas

Tafsir Ibnu ‘Uyainah

Tafsir Ibnu Abi Hatim

Tafsir Abu Syaikh Bin Hibban

Tafsir Ibnu ‘Athiyah

Tafsir Abu Al-Laitsi As-Samaqandi, Bahrul ‘Ulum

Tafsir Abu Ishaq, Al Kasyfu wa Al Bayan “an Tafsir AlQuran

Tafsir Ibnu jarir AtThabari, Jami’ul Bayan fi Tafsir AlQuran

 

Tafsir Ibnu Abi Syaibah

Tafsir Al Baghawi, Ma’alim at Tanzil

Tafsir Abi Al Fida Al hafizh Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al ‘Azim

Tafsir Ats-Tsalabi, Al JAwahir Al Hisam fi Tafsir Al Quran

Tafsir Jalaludin As Suyuthi, Ad Durr Al Manshur fi At Tafsir bi Al Ma’tsur

Tafsir AS Syaukani, fathu AL qadir

Kitab Tafsir bi Ar Ra’yi

Yaitu : Metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntutan kaidah bahasa arab dan kesusastraannya, teori ilmu pengetahuan, setelah dia menguasai sumber-sumber tersebut. Berikut adalah kitab-kitabnya :

Tafsir Abdurahman bin kaisan Al Asnam

Tafsir Abu Ali Al Jubba’i

Tafsir Abdul Jabbar

Tafsir Az-Zamakhsyari, Al Kasysyaf’an Hqaiq Ghawamidn At Tanzil wa ‘Uyun Al Aqawil fi Wujuh at Ta’wil

Tafsir Fakhrudin Ar Razi, mafatih Al Ghaib

 

Tafsir Ibnu Faurak

Tafsir An NAsafi, Madari At TAnzil wa Haaiq At ta’wil

Tafsir Al Khazin, lubab At Ta’wil fi Ma’ani at Tanzil

Tafsir Abu Hayyan, Al Bahru Al Muhith

Tafsir Al Baidhawi, Anwar At Tanzil wa Asrar At TA’wil

 

Tafsir Jalalain

Kitab Tafsir Iqtirani (Perpaduan antara Tafsir bi al Matsur dan Tafsir bi ar Ro’yi)

Al Jawahir fi tafsir Al quran, Syaikh Thantawi jauhari.

Tafsir Al Manar, Muhammad Abduh

Tafsir fi Zhilal Al Quran , Sayyid Qutb

Tafsir Al Bayan li Al Quran AlKarim, Bintu Syathi’

 

Selain dari kitab-kitab tafsir tersebut di atas, ada beberapa kitab tafsir terkenal yang di tulis oleh beberapa ulama Fiqh yang juga biasa disebut dengan Tafsir Para Fuqaha seperti :

Ahkam Alquran, Al JAshash

Ahkam Alquran, Al Kiya’ Al Harras (manuskrip)

Ahkam Al Quran, Ibnul ‘Arabi

Jami’il Ahkam Alquran. A Qurthubi

Al Tafsirah Al Ahmadiyah fi Bayani ayat Asyar’yah, Mulla Geon (india)

Al iklil fi Istinbath At TAnzil, Assuyuthi (manuskrip)

Tafsir Ayat Al Aham, Syaikh Muhammad As sayis

Tasfiru Ayat Al Ahkam, Syaikh Manna’ Al Qathan

AdhWa’u Al Bayan, Syaikh Muhammad Asy Syinqithi []

SUMBER

Leave a reply